Την ανάγκη κατάργησης των δασοφυλακείων, ανακατανομής του υφιστάμενου προσωπικού των δασικών υπηρεσιών σε επίπεδο περιφέρειας και μείωσης των τμημάτων των δασικών υπηρεσιών, από 6% έως 25%, ανάλογα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατέδειξε μελέτη για τον τρόπο λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από επιτροπή, αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον Ειδικό Γραμματέα Δασών και στελέχη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Η μελέτη εξετάζει τα χαρακτηριστικά των δασικών υπηρεσιών σήμερα (Διευθύνσεις Δασών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, δασαρχεία, δασονομεία και δασοφυλάκεια) και διατυπώνει προτάσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προτείνεται η δημιουργία γρήγορων δασικών υπηρεσιών, στελεχωμένων σωστά και απεγκλωβισμένων από το γραφειοκρατικό ρόλο, που έχουν αναλάβει, από τον οποίο, ωστόσο, θα απεμπλακούν, μόνον όταν ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες.

Όσον αφορά στη δομή των δασικών υπηρεσιών, προτείνεται να μείνει ως έχει ο βασικός κορμός, Προτείνονται, όμως, ορισμένες αλλαγές, οι οποίες έγκεινται, κυρίως, στην ιεραρχική “υποβάθμιση” των δασαρχείων, τα οποία, σήμερα, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις Διευθύνσεις Δασών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων, στην κατάργηση των 1.024 ανενεργών δασοφυλακείων, χωρίς την κατάργηση των θέσεων, στην αναδιάρθρωση των δασονομείων, με τη μείωσή τους από 240 σε 80 και, τέλος, στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας των επιθεωρήσεων, δηλαδή των ελέγχων των δασικών υπηρεσιών, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ειδική Γραμματεία Δασών, ώστε ελέγχων και ελεγχόμενος να μην ταυτίζονται.

Περαιτέρω, όσον αφορά στην κατανομή του προσωπικού, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων μέσα στην ίδια περιφέρεια. Πάντως, επισημαίνεται ότι οι δασικές υπηρεσίες είναι γενικά υποστελεχωμένες. Σήμερα σε όλη τη χώρα απασχολούνται συνολικά 2.904 άτομα, όμως, την τριετία 2014-2016 θα συνταξιοδοτηθούν συνολικά 209 άτομα. Επομένως, η ανάγκη προσλήψεων γίνεται επιτακτική. Για το λόγο αυτό, προτείνεται οι δασοφύλακες να παραμείνουν ως έχουν, οι θέσεις δασοπόνων και δασολόγων να αυξηθούν κατά 50% και 35%, αντίστοιχα και να ενταχθούν και άλλες κατηγορίες επιστημόνων, όπως μηχανικοί, για να χειρίζονται τα τεχνικά έργα, και κτηνίατροι.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα εκτιμάται ότι πρέπει να δοθεί στην καλύτερη εκμετάλλευση του δασικού πλούτου. Το υφιστάμενο ξυλώδες κεφάλαιο ανέρχεται, σύμφωνα με την πρώτη εθνική απογραφή δασών, σε 130.000.000 κ.μ, με δυνατότητα παραγωγής άνω των 2.500.000 κ.μ ξυλείας ετησίως.