Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 922/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αυτοδικαίως επερχόμενη άρση απαλλοτρίωσης, λόγω μη συντελέσεώς της εντός 1,5 έτους από τη δημοσίευση της απόφασης, περί προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης ή, σε περίπτωση απ’ ευθείας αιτήσεως για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, θεωρείται μη γενομένη, μόνο σε περίπτωση που ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση υποβάλλει έγγραφη δήλωση στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι επιθυμεί τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης, εντός έτους από την πάροδο της ανωτέρω τασσόμενης, για τη συντέλεσή της, προθεσμίας του 1,5 έτους.

Αν δεν έχει υποβληθεί η ανωτέρω έγγραφη δήλωση, δεν ασκούν καμία επιρροή στην ήδη επελθούσα αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης, ενέργειες, όχι μόνον του υπέρ ου η απαλλοτρίωση, αλλά και ενέργειες, δικαστικές ή εξώδικες, του καθ’ ου η απαλλοτρίωση, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για τη συντέλεσή της.

Κρίθηκε, τέλος, από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ότι ακόμα και αν έχουν λάβει χώρα τέτοιες ενέργειες, εντός έτους από την πάροδο 1,5 έτους από το δικαστικό καθορισμό της οφειλόμενης για την απαλλοτρίωση αποζημίωσης, ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση δεν κωλύεται να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία να ζητά ακύρωση ρητής ή σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης να βεβαιώσει την αυτοδικαίως επελθούσα άρση της απαλλοτρίωσης. Η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως, μάλιστα, δεν δύναται να κριθεί ότι ασκείται καταχρηστικά, διότι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να κριθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του ενδιαφερομένου να ζητήσει τη βεβαίωση της άρσεως της απαλλοτριώσεως, δεδομένου ότι αυτή έχει ήδη επέλθει, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο.