Μόνος αρμόδιος για τον καθορισμό των χώρων, στους οποίους θα εναποτίθενται λύματα είναι ο οικείος Νομάρχης, ενώ τα Δημοτικά Συμβούλια των ενδιαφερομένων Δήμων δεν έχουν καμία αποφασιστική αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 746/2014 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την ίδια απόφαση κρίθηκε, ακόμη, ότι, στην περίπτωση, που η διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων αφορά περιοχές κείμενες σε περισσότερους του ενός νομούς, τότε η σχετική απόφαση εκδίδεται από κοινού από τους ενδιαφερόμενους Νομάρχες, με μέριμνα του Νομάρχη, από την περιοχή του οποίου προέρχονται τα προς διάθεση λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.

Η ανωτέρω διαδικασία λαμβάνει χώρα μετά από γνωμοδότηση ειδικής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον Νομάρχη, που μεριμνά για την εν λόγω απόφαση διάθεσης των λυμάτων και αποτελείται από εκπροσώπους, τους οποίους προτείνουν οι ενδιαφερόμενοι Νομάρχες.

Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση του νόμου 3852/2010, ο αιρετός Νομάρχης αντικαταστάθηκε από τον αιρετό Περιφερειάρχη.