Τα ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια αποτελούν ουσιώδη όρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 387/2014 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα χωροταξικά σχέδια αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, των οποίων η οικιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με τη διατήρηση του χαρακτήρα τους και του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς να παραβιάζεται η φέρουσα ικανότητά τους.

Για το λόγο αυτό, η πραγματοποίηση έργων ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είναι επιτρεπτή μόνο σε περιοχές προοριζόμενες για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων, με σκοπό να αποφεύγονται σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον της οικείας περιοχής.

Η απόφαση, επιπλέον, ορίζει ότι τα σχέδια χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού πρέπει να εκπονούνται εντός του πλαισίου των οικείων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ). Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν θεωρείται νόμιμη η έκδοση διοικητικών πράξεων πριν ακόμη εγκριθεί, για μια περιοχή, το προβλεπόμενο οικείο σχέδιο χρήσεων γης.