Αρμόδιος για την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, εκατέρωθεν των οδικών αξόνων και εντός περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ), σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 385/2014 απόφαση του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μάλιστα, για την έγκριση και τροποποίηση πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακας και τη θέσπιση, με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, πάσης φύσεως όρων δόμησης, απαιτείται έκδοση προεδρικού διατάγματος, κανόνας που αφορά τόσο τις αμιγώς κανονιστικές πράξεις και πράξεις μεικτού χαρακτήρα, όσο και ατομικές πράξεις. Επιπλέον, μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, έχει ανατεθεί στους ΟΤΑ η άσκηση αρμοδιοτήτων, που συνιστούν αποστολή του Κράτους, ενώ οι αρμοδιότητες εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και οι συναφείς εκτελεστικές αρμοδιότητες, οι οποίες δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα, ανατίθενται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα.

Με την ανωτέρω αρμοδιότητα εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων, άλλωστε, εξομοιώνεται και η εντοπισμένη τροποποίησή τους, για την οποία, επίσης, δεν απαιτείται προεδρικό διάταγμα. Στην ανωτέρω πρόσφατη απόφαση καθορίζεται ότι, εντοπισμένη είναι η τροποποίηση, όταν με αυτήν επέρχεται μικρής εκτάσεως μεταβολή και θίγεται ένα οικόπεδο ή μικρός αριθμός γειτονικών οικοπέδων. Ωστόσο, οι ανωτέρω εντοπισμένες τροποποιήσεις χάνουν τον ειδικότερο χαρακτήρα τους, όταν αφορούν προστατευμένες περιοχές του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, οπότε για τη διενέργεια τους απαιτείται προεδρικό διάταγμα.