Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης υπαγωγής αυθαίρετων κτισμάτων, στις διατάξεις του ν. 4178/2013, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών.

Η περίοδος της παράτασης θα διαρκέσει από τις 08.02.2015 έως και τις 08.02.2016 και, καθ’ όλη της διάρκειά της, θα ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες αποπληρωμής και, ιδίως οι 60 μηνιαίες δόσεις, που προβλέπονται και για όσους υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με την αρχική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της.

Συγχρόνως, αποφασίστηκε η παράταση, για 6 μήνες, και της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων εγγράφων από το μηχανικό, που διεκπεραιώνει τη διαδικασία. Συνεπώς, ο εκάστοτε μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσα σε 24 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς του προηγούμενου σχετικού ν. 4014/2011 παρατάθηκε 6 φορές, έως ότου αντικαταστάθηκε από το νεότερο και ισχύοντα ν. 4178/2013.Η παράταση των προβλεπόμενων από το νεότερο αυτό νόμο προθεσμιών έγινε με νομοθετική ρύθμιση, μέσω του ν. 4315/2014, για την εισφορά σε γη και χρήμα.