Ζητήματα που δεν αντιμετωπίσθηκαν από ΣΜΠΕ κατά τη διαδικασία καταρτίσεώς της και αναδεικνύονται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαβούλευσης, νομίμως αντιμετωπίζονται από την εκάστοτε ΣΜΠΕ, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της αλλά και κατά το στάδιο της έγκρισής της, όπως έκρινε, με την υπ’ αριθμό 3874/2014 απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ανωτέρω απόφαση, εκδόθηκε στο πλαίσιο εξέτασης συγκεκριμένης ΣΜΠΕ, η οποία αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Κασσιώπης στη θέση Ερημίτης Αγ. Στεφάνου στην Κέρκυρα. Κρίθηκε, εν προκειμένω, ότι η εν λόγω ΕΣΧΑΔΑ και η αντίστοιχη ΣΜΠΕ έχουν προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην ανωτέρω περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη, ταυτόχρονα, τόσο το εσωτερικό όσο και το ενωσιακό δίκαιο που αφορά την περιβαλλοντική προστασία.