Συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 06.03.2015, η αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Νέας Φιλαδελφείας κατά της υπ’ αριθμ. 2008/3.11.2014 πράξης της Αποκεντρωμένης διοίκησης. Την αίτηση ακύρωσης συνέταξε το γραφείο μας, ενώ τον Δήμο εκπροσώπησε στο ακροατήριο ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τεκμηριώθηκε, τόσο το έννομο συμφερον του Δήμου για την κατάθεση της αίτησης ακυρώσεως, οσο και ιδίως, το βάσιμο των λόγων ακυρώσεως, οι οποίοι αφορούν την αντίθεση των άρθρων 42 και 43 του ν. 4277/2014 στα άρθρα 24 πα. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος. Σημειώνεται ότι δόθηκε δωδεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να κατατεθούν τα υπομνήματα.