Το Ε΄τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, με την υπ’ αριθμό 1449/2015 απόφασή του, νόμιμη την ανέγερση της νέας μονάδος εμπλουτισμού στις Σκουριές. Το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο κατέληξε σε αυτή την απόφαση δεχόμενο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία αφορά την ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση και την επεξεργασία μεταλλευμάτων, απαιτείται άδεια της πολεοδομικής αρχής, η οποία, μάλιστα, χορηγείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.

Με αυτόν τον τρόπο, απέρριψε ως μη νόμιμη την προσβληθείσα με αίτηση ακυρώσεως απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία δεν ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός” για κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στις “Σκουριές” της Χαλκιδικής.