Η αδήριτη ανάγκη για τη λήψη μέτρων από μέρους της  Πολιτείας, για τη ρύπανση της λεκάνης του Ασωπού ποταμού, μέσω της επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, εξετάστηκε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση ομάδας πολιτών κατά της σιωπηρής άρνησης της διοίκησης να λάβει δράση. Η προσφυγή είχε κατατεθεί το 2009 από ομάδα 85 πολιτών της ευρύτερης περιοχής, όπου καταλήγει ο ποταμός Ασωπός στη θάλασσα .

Οι κάτοικοι προσέφυγαν  κατά της άρνησης των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Υγείας να απαντήσουν στις επιστολές τους, με τις οποίες αιτούνταν την άμεση λήψη μέτρων για την απορρύπανση του Ασωπού και τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού για τις βιομηχανίες. Στην εν λόγω προσφυγή ενυπάρχουν στοιχεία για τις ενέργειες των βιομηχανιών και τις επιστημονικές έρευνες, που αποδεικνύουν την ρύπανση στην περιοχή.

Μετά από την προφανή παρέλευση ολόκληρων ετών, για την έκδοση της απόφασης, λόγω καθυστέρησης της κατάθεσης των απαραίτητων στοιχείων από τα συναρμόδια υπουργεία, εκδόθηκε η απόφαση 3943/15 του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ (εισηγήτρια Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ), στην οποία τονίζεται η υποχρέωση της διοίκησης να απαντά σε τεκμηριωμένα αιτήματα πολιτών και ομάδων και να μην αγνοεί τα συγκεκριμένα αιτήματα. Επίσης, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επισημαίνει  πως, λόγω της πληθώρας των γνωστών καταγγελιών, ερευνών, μελετών κ.λπ. έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις το παρόν πρόβλημα, που αφορά στον Ασωπό ποταμό και στις σημαντικές επιπτώσεις, που αυτό έχει στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων.

Έτσι, ζητείται από τη διοίκηση να ελεγχθούν όλες οι βιομηχανικές μονάδες του Ασωπού, με την ταυτόχρονη επιβολή αυστηρών προστίμων ή ακόμα και με τη διακοπή της λειτουργίας όσων ρυπαίνουν, αποκαθιστώντας, έτσι, την περιβαλλοντική ζημία. Για να δρομολογηθούν αυτές οι εξελίξεις, θα πρέπει να ρυθμιστεί το πρόβλημα της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων, που θα μπορούσε να καταστεί δυνατό  με τη  δημιουργία μιας μονάδας επεξεργασίας .

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, μέχρι σήμερα, καμία επιχείρηση στην περιοχή του Ασωπού δεν έχει υποχρεωθεί να αποκαταστήσει την περιβαλλοντική ζημία, που προξενείται, καθώς το ΥΠΕΚΑ επικαλείται πως υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού της πηγής της ρύπανσης . Ο αριθμός των προστίμων  θα πρέπει να αποτελέσει  ένα ακόμη ερώτημα, καθώς τα ήδη επιβληθέντα εφεσιβάλλονται στα δικαστήρια.