Ο ν. 4262/2014 συνιστά σήμερα το θεσμικό πλαίσιο , δυνάμει του οποίου αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. Στόχος του νόμου αυτού, σε συνέχεια των σχετικών συστάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι η υιοθέτηση της αρχής “πρώτα η αδειοδότησης, μετά ο έλεγχος”.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχή αυτή υιοθετήθηκε αρχικά στον νόμο 4030/2012, με βάση τον οποίο εκδίδονται η έγκριση και η άδεια δόμησης, αλλά και στον νόμο 4178/2013, με βάση τον οποίο επιχειρείται η “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών.

Περαιτέρω, και σε συνέχεια των προαναφερομένων  προωθείται η επιτάχυνση και η απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων στους τομείς των τροφίμων, των ποτών, της εστίασης και του τουρισμού.

Με βάση συγκεκριμένες προβλέψεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το υπό εκπόνηση θεσμικό πλαίσιο θα μειωθεί η γραφειοκρατία σε ποσοστό άνω του 50%, ενώ τα κρίσιμα σημεία που θα ελέγχονται θα είναι όσα αφορούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι προαναφερθέντες τομείς αποτελούν σήμερα το 17% της επιχειρηματικότητας και το 34% του οικονομικού αντικειμένου στη χώρα μας.