Μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης , που προγραμματίζει να προωθήσει ο Aναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, από την 1-1-2016 ,το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση  αδειών χρήσης ύδατος , ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ. Η μείωση του καταβαλλόμενου ποσού του προστίμου κρίθηκε αναγκαία , λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης για ελάφρυνση σε οικονομικό επίπεδο των χρηστών των συγκεκριμένων αδειών.

Η υποβολή των συγκεκριμένων αιτήσεων εξελίσσεται, μέχρι σήμερα, κανονικά, ωστόσο η δυσμενής συγκυρία επέβαλλε την βελτίωση της θέσης όσων αποτελούν χρήστες αδειών ύδατος.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ,  αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς στις αρχές Ιανουαρίου και να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, σχετικά με το ζήτημα ,διατυπώθηκαν  δηλώσεις του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού κ. Γιάννη Τσιρώνη ,ο οποίος τόνισε πως με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού που ολοκληρώθηκαν για το σύνολο της χώρας, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης της Κ.Υ.Α 146896/2014 και τις δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για κρίσιμα θέματα σχετικά με την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για το νερό.

Επιπροσθέτως , τονίζεται πως  η καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων υδροληψιών της χώρας είναι υψίστης σημασίας για την εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης των υδατικών σωμάτων, εν όψει την κατάρτισης της Α΄ Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού. Το προϊσχύον νομικό καθεστώς , με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) 101123/2015, ανέρχονταν από 1.000-2.000 ευρώ ,  ποσό επιβαρυντικό για τον πολίτη , δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Η μείωση του σχετικού προστίμου αποτέλεσε απότοκο της συνεργασίας των Υπουργείων Περιβάλλοντος με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι χρήστες νερού από υφιστάμενες ιδιωτικές υδροληψίες (πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις, επιφανειακά ύδατα κλπ)  υποχρεούνταν μέχρι τις 31-12-2015,σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α)  146896/2014 (Β’28781) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει να υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού.

Σημειώνεται, τέλος, ότι αρχικά,και σε περίπτωση που δεν υποβάλλονταν εμπρόθεσμα οι προαναφερθείσες αιτήσεις ,οι παραβάτες προβλέπετο να τιμωρηθούν από 1-1-2016 με πρόστιμα από 1.000 έως 2.000€.