Νέα τροπολογία του σχετικού με τη “νομιμοποίηση” των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών θεσμικού πλαισίου φέρεται να προωθεί  προωθήσει το ΥΠΕΝ. Με την τροπολογία αυτή, επιχειρείται η μείωση των προστίμων, που επιβλήθηκαν στους οικονομικά αδύνατους, λόγω μη υπαγωγής τους στην υσχύουσα ρύθμιση του ν. 4178/2013, ενώ, συγχρόνως, αναμένεται να τεθεί πρόβλεψη για περισσότερες δόσεις.

Στόχος της τροπολογίας είναι, επίσης, να δοθεί δεύτερη ευκαιρία, με ευνοϊκότερους όρους, για όσους τυχόν δεν καταστεί εφικτό να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, οπότε λήγει η ετήσια παράταση που έχει δοθεί. Αντιθέτως, οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι αμέλησαν να τακτοποιήσουν το αυθαίρετο τους, αν και είχαν αυτή τη δυνατότητα, θα αντιμετωπίσουν αυξημένα πρόστιμα.
Πιο συγκεκριμένα, με την προαναφερθείσα τροπολογία, που αναμένεται να κατατεθεί το αργότερο έως τις αρχές Φεβρουαρίου, οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα αποδείξουν πως αν και το επιθυμούσαν, δεν κατέστη, τελικά,  δυνατό να υπαχθούν στην τρέχουσα ρύθμιση του ν. 4178/2013, λόγω οικονομικής αδυναμίας, θα μπορούν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους με μειωμένα πρόστιμα .

Η ελάφρυνση που εξετάζεται συνίσταται στη μείωση ή στην επιλογή εκπτώσεων στο πρόστιμο ή αποπληρωμής του σε περισσότερες δόσεις, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, που θα τεθούν. Ως τέτοια αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το ετήσιο εισόδημα, ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας ή ύπαρξη άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Οι ιδιοκτήτες, αντιθέτως, που δεν πληρούν τα κοινωνικά αυτά κριτήρια μπορούν να έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν το αυθαίρετο τους ακόμη και μετά τις 8 Φεβρουαρίου, αλλά με κλιμακούμενα αυξανόμενα πρόστιμα, μέχρι και την κατάθεση της επόμενης νομοθετικής ρύθμισης. Θα πρέπει, έτσι, να σπεύσουν να δηλώσουν το αυθαίρετο τους, στο διάστημα που απομένει, καθώς από τις 8 Φεβρουαρίου και μετά το πρόστιμο για την τακτοποίησή τους θα αυξάνεται.
Παράλληλα, εξετάζεται το πάγωμα των κατεδαφίσεων για αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, για τα επόμενα τρία χρόνια, για διάστημα, δηλαδή, μέσα στο οποίο υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί οι υπό εκπόνηση δασικοί χάρτες.

Θα πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί  ότι οι δασικοί χάρτες έχουν σήμερα αναρτηθεί σε ποσοστό, που ξεπερνά μόλις το 1%. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή των κατεδαφίσεων δεν θα αφορά σε κτίσματα, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή σε οριοθετημένα ρέματα.
Η δήλωση των αυθαιρέτων θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω της νέας παράτασης, που έχει δοθεί, ήτοι έως τις αρχές Ιουνίου, οπότε υπολογίζεται πως θα έχει ολοκληρωθεί  η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων.

Υπενθυμίζεται, τέλος ότι περίπου ένα εκατομμύριο αυθαίρετα κτίσματα παραμένουν ,μέχρι και σήμερα, εκτός ρύθμισης.