Αυστηρότατοι όροι για την προστασία του κόλπου της Κυπαρισσίας προτείνονται με το νέο, αναθεωρημένο π.δ. που παρουσίασε πρόσφατα το ΥΠΕΝ.  Ειδικότερα, το Υπουργείο  αποσκοπεί, κατ’ αρχάς,  στην εναρμόνιση του υπό έγκριση π.δ. τόσο με τις  προγενέστερες παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ)  όσο και με αυτές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο παραπέμφθηκε, όπως είναι γνωστό, η χώρα μας εξαιτίας της παράλειψής της να λάβει συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της περιοχής, η οποία αποτελεί ζώνη αναπαραγωγής τη ςθαλάσσιας χελώνας caretta- caretta. .

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η απαγόρευση της δόμησης κοντά στις “αμμοθίνες¨της περιοχής, ενώ, περαιτέρω,  αυξάνεται η αρτιότητα στη γειτονική, αγροτική ζώνη. Παράλληλα, επιτρέπεται μεν η χρήση κατοικίας και η ανέγερση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, ωστόσο απαγορεύεται η ανάπτυξη μεγάλων, ολοκληρωμένων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, χωρίς να εξετάζεται εάν αυτά προορίζονται να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, χωρίς να θίγουν άμεσα ή έμμεσα το πολύτιμο οικοσύστημα του κυπαρισσιακού κόλπου.

Ταυτόχρονα, όμως, επιτρέπεται η νομιμοποίηση συγκεκριμένων αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται εντός της προστατευόμενης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι το προαναφερθέν σχέδιο π.δ. αφορά στην προστασία ολόκληρης της παραλιακής ζώνης που εκτείνεται από το “Κατάκωλο” έως την Κυπαρισσία. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται ως “Περιοχή προστασίας της Φύσης” και κατηγοριοποιείται ως εξής:

  • Περιοχή Προστασίας της Φύσης, η οποία περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή, τον αιγιαλό, τις περιοχές με “αμμοθίνες” και τις παράκτιες δασικές εκτάσεις. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται  η δόμηση, ενώ τα παράνομα κτίσματα θα πρέπει να απομακρυνθούν, με την εξαίρεση όσων αυθαιρέτων δηλωθούν προς νομιμοποίηση.
  • Ζώνη Αγροτικού Τοπίου, στην οποία επιτρέπεται η αγροτική εκμετάλλευση, η κατοικία, με ελάχιστη αρτιότητα 20 στρέμματα και ανώτατη δόμηση 200 τ.μ. και τα μικρά ξενοδοχεία, μέχρι 120 κλίνες. Δεν επιτρέπονται, όπως προαναφέρθηκε, οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών καταλυμάτων και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
  • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη ότι με το νέο αυτό σχέδιο π.δ. επιτυγχάνεται ο στόχος της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, η οποία αφενός δεν θα πρέπει να μηδενίζεται και αφετέρου επιβάλλεται να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της πάγιας περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομολογίας του ΣτΕ.