Η κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί εντός του αιγιαλού είναι υποχρεωτική. Όταν, όμως, αυτά έχουν κτισθεί δυνάμει άδειας δόμησης, η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου κατεδάφισης  είναι δυνατή μόνο μετά την ανάκληση της άδειας αυτής.

Το ΣτΕ έκρινε, στην πρόσφατη υπ’ αριθμ. 3622/2014 απόφασή του, ότι η ανάκληση προαναφερθείσας αδείας  γίνεται μόνον εφόσον συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος  που συνδέονται με την προστασία των ακτών, του διαδραμόντος από την έκδοση της άδειας χρόνου και των , τυχόν, καλοπίστως κτηθέντων δικαιωμάτων ιδιωτών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές ανάκλησης διοικητικών πράξεων (βλ. και ΣτΕ 3354/2014, ΣτΕ Ολομ. 2177/2004).