Δυνατότητα διόρθωσης για όλα τα κτηματολογικά στοιχεία και τα  στοιχεία κτηματογράφησης  στους Δήμους Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου- Μεσογαίας παρέχεται από την 1η Μαρτίου 2016, δεδομένου ότι αναρτήθηκαν ήδη τα κτηματολογικά στοιχεία των Δήμων αυτών.

Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους προαναφερθέντες Δήμους μπορούν πλέον να διορθώσουν τυχόν λάθη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, υποβάλλοντας σχετική ένσταση κατά των στοιχείων αυτών.

Σημειώνεται, περαιτέρω,  ότι τα κτηματολογικά στοιχεία βρίσκονται ήδη  αναρτημένα στο αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης του κάθε Δήμου, ενώ αποσπάσματα από τους οικείους κτηματολογικούς πίνακες και τα σχετικά διαγράμματα έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τους  κατά τόπους δικαιούχους.

Κάθε δικαιούχος μπορεί, επίσης,  να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου: www.ktimatologio.gr. Παράλληλα, η προαναφερθείσα ένσταση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής , υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τον οικείο αριθμό πρωτοκόλλου δήλωσης, καθώς και τους κωδικούς προσώπου και ιδιοκτησίας, στοιχεία τα οποία αναγράφονται στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.