Εγκρίθηκε από το αρμόδιο για την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων Ε’ Τμήμα του ΣτΕ το σχέδιο π.δ. που αφορά στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου “Ιταμος Γαία” στο Λασίθι της Κρήτης.

Το σχέδιο αυτό, αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείων και τουριστικών χωριών σε έκταση 22.000 στρεμμάτων στο ακρωτήριο “Σίδερο” του νομού Λασιθίου.

Σημειώνεται ότι η συνταγματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων είχε ήδη κριθεί δυνάμει του υπ’ αριθμ. 29/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του Συμβουλίου. Μεσολάβησαν, όμως, έκτοτε δύο εξελίξεις.

Η μία, ήσσονος σημασίας, αφορούσε στην αλλαγή αρμοδιοτήτων, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αποτελεί πλέον  αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΕΝ.

Η δεύτερη, πολύ πιο ουσιαστική, εξέλιξη αναφέρεται στην ακύρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό του 2013 από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο και την αυτόματη επαναφορά σε ισχύ του προγενέστερου ειδικού χωροταξικού του 2009.

Στο νέο , υπ’ αριθμ. 53/2016, Πρακτικό Επεξεργασίας  του το Δικαστήριο δέχεται ότι το προαναφερθέν ΕΣΧΑΣΕ διατηρεί τα νόμιμα ερείσματά του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή δόμησης που αυτό προβλέπει.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η συγκεκριμένη επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε έκταση 22.1210 στρεμμάτων και εντός μίας ιδιαίτερα σημαντικής από οικολογική άποψη περιοχής, καθώς ολόκληρη η έκταση πυο γειτνιάζει με το αισθητικό δάσος “Βάι” έχει χαρακτηριστεί ως ειδική Ζώνη Διαχείρισης, ενώ μέσα στα όριά της βρίσκεται και περιοχή προστασίας της ορνιθοπανίδας ( ΖΕΠ Βορειοανατολικού άκρου Κρήτης).