Προκηρύχθηκε από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ)  διαγωνισμός (ΚΤΙΜΑ 16) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης των υπολειπόμενων περιοχών της χώρας, οι οποίες ανέρχονται  σε έκταση περίπου στα ογδόντα έξι (86) εκατομμύρια στρέμματα, ήτοι στο 63,5% της Ελληνικής Επικράτειας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, αφενός ο εν λόγω διαγωνισμός διενεργείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και αφορά την ανάθεση τριάντα δύο (32) συμβάσεων που αντιστοιχούν σε ποικίλες διακριτές περιφερειακές ενότητες της χώρας, αφετέρου δε οι ενδιαφερόμενοι μελετητές δύνανται να καταθέσουν τον σχετικό φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 23ης Μαΐου.

Όσον αφορά την υπ’ αριθμ. 15649/31.03.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τον κανονισμό  προεκτιμώμενων αμοιβών των αναδόχων-μελετητών δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) τεύχος Β΄ αριθμός 923/05.04.2016.

Αξίζει να επισημανθεί ότι κατ΄αρχάς, ως ιδιοκτησιακό δικαίωμα δε λογίζεται μόνον η κατοχή ενός ακινήτου, αλλά μεταξύ άλλων και οι δουλείες, τα «δικαιώματα προσδοκίας», οι θέσεις στάθμευσης, οι μισθώσεις, οι εγγραπτέες αγωγές και οι κατασχέσεις, για τα οποία πρέπει να γίνει δήλωση και κατά δεύτερον, ότι για τις περιοχές όπου έχει κυρωθεί δασικός χάρτης, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου θα φαίνονται τα όρια του δάσους ή της δασικής έκτασης.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός της διασύνδεσης του Υπουργείο Οικονομικών με το άνωθεν πληροφοριακό σύστημα. Ως εκ τούτου επέρχεται αδυναμία πραγματοποίησης μονομερών διορθώσεων, καθώς οι τυχόν προκύπτουσες διορθώσεις θα τελούνται αποκλειστικά μέσω της βάσης του Υπουργείου.

Ο περί ου ο λόγος διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020, με απώτερο σκοπό ο θεσμός του Κτηματολογίου να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το σύστημα των υποθηκοφυλακείων, διασφαλίζοντας τοιούτο τρόπο τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

Τέλος, σχετικά με το φλέγον ζήτημα της χρηματοδότησης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έδωσε την έγκρισή του ώστε να αναληφθεί η σχετική οικονομική υποχρέωση,  έχοντας ήδη αιτηθεί κοινοτικής χρηματοδότησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκρίσεως ή μη του αιτήματος.