Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 205/2016 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε το ζήτημα της χρονικής αλληλουχίας, που αφορά στη διπλή ανάπλαση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Βοτανικό. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε με αφορμή αίτηση ακυρώσεως, που ασκήθηκε κατά του π.δ, με το οποίο εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης των δύο περιοχών, λόγω, μεταξύ άλλων, του προβλεπόμενου στο αυτό π.δ χρονικού σημείου κατεδάφισης των εγκαταστάσεων της Λ. Αλεξάνδρας και της συνάρτησης του χρόνου αυτού με την πρόοδο των εργασιών στο Βοτανικό.

Με την απόφαση αυτή, όμως, κρίθηκε ότι ο καθορισμός κάποιας χρονικής αλληλουχίας των απαιτούμενων ενεργειών – ήτοι της ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου, στο Βοτανικό και στη συνέχεια, της ολοκλήρωσης της κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στη Λ. Αλεξάνδρας και στη συνέχεια, της έκδοσης της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου – είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της παράλληλης ανάπλασης και την αποτροπή της δημιουργίας τετελεσμένων πραγματικών καταστάσεων στην περιοχή του Βοτανικού, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η ανάπλαση της περιοχής της Λ. Αλεξάνδρας.

Έγινε, έτσι, εν τέλει, δεκτό, ότι το προσβαλλόμενο π.δ εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του νόμου, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ότι, ως εκ τούτου είναι καθ’ όλα νόμιμο, απορριπτόμενης της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως.