Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) , όπως αυτή επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και με την υπ’ αριθμ. 4471/2015 απόφαση του Ε΄Τμήματος του Δικαστηρίου, η πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται κατά ειδική διοικητική διαδικασία που περιλαμβάνει και στάδιο ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους, κατόπιν προσκλήσεώς τους, πριν από την κύρωση της πράξεως.

Εξάλλου, με την ως άνω πράξη επέρχονται, μετά την κύρωση και μεταγραφή της, οι αναγκαίες για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εμπράγματες μεταβολές στα ακίνητα της περιοχής.

Κατά τον ρητό δε ορισμό της διατάξεως της περ. ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983, η πράξη εφαρμογής καθίσταται οριστική και αμετάκλητη μετά την κύρωσή της. Τον κανόνα αυτόν διατηρεί πλήρως και η διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3212/2003.

Συνεπώς, δεν είναι δυνατή, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, η επάνοδος της διοίκησης επί του θέματος, οι πράξεις δε αυτές δεν υπόκεινται σε ανάκληση ή ανασύνταξη ούτε για λόγους νομιμότητας.

Η ανάκληση, τέλος, της πράξης εφαρμογής  δεν επιτρέπεται ούτε και στην περίπτωση κατά την οποία βεβαιώνονται, με δικαστική απόφαση,διαφορές ως προς το μέγεθος της εισφοράς σε γη και το μέγεθος των ιδιοκτησιών.

Στην περίπτωση αυτή, ο νόμος προβλέπει ρητά τη μετατροπή των διαφορών αυτών σε χρηματική αποζημίωση (βλ. και ΣτΕ Ολομ. 1732/2000, ΣτΕ 1649/2004, 3886/2007, 2228/2008).