Η  διαδικασία καταλογισμού και στη συνέχεια ο επιμερισμός  των προστίμων για τη λειτουργία  παράνομων χωματερών  και λυμάτων στους υπεύθυνους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας   ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών.

Πρόκειται για μία δυνατότητα που έχει νομοθετηθεί ήδη από το 2012, αλλά δεν προχώρησε έκτοτε λόγω των πιθανολογούμενων,  έντονων αντιδράσεων.

Τα προαναφερθέντα πρόστιμα, πρόκειται να καταλογιστούν αναδρομικά και αναλογικά, δυνάμει συγκεκριμένων κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Πολιτεία.

Ειδικότερα, η δυνατότητα επιμερισμού των προστίμων που επιβλήθηκαν στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) για χωματερές και λύματα στους υπαίτιους δήμους προβλέφθηκε αρχικά στο νόμο 4042/2012.  Η συγκεκριμένη διαδικασία εξειδικεύθηκε περαιτέρω το 2014 με την έκδοση κοινής υπουργικής αποφάσεως (ΦΕΚ Β΄2113), αλλά δεν είχε μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία, ο επιμερισμός του προστίμου βασίζεται κατά 40% στο πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου και κατά 60% στον βαθμό συμμόρφωσής του.

Σε περίπτωση πλήρους συμμορφώσεώς του, ο υπαίτιος Δήμος απαλλάσσεται. Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία επειχειρεί να επιβραβεύσει όσους Δήμους δραστηριοποιήθηκαν και δημιούργησαν τις αναγκαίες υποδομές για την ορθολογική και σύμφωνη με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου διαχείριση των αποβλήτων.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόοδος του κάθε Δήμου θα πιστοποιείται με την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενός ΧΥΤΑ, τη δημοπράτησή του και την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.