Στις σημαντικές δυσκολίες που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής, κυρίως στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, αναφέρεται έκθεση – επισκόπηση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην επισκόπηση αυτή, γίνεται, κατ’ αρχάς,  μία διεξοδική περιγραφή της σημερινής κατάστασης, με έμφαση στις κυριότερες προκλήσεις και ευκαιρίες σε σχέση, πάντα, με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη χώρα μας, σημειώνεται  ότι ο μεγάλος αριθμός προσφυγών σε βάρος της Ελληνικής δημοκρατίας για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, αποδεικνύει τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων είναι αυτός, όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα, με τους χώρους ανεξέλεγκτης υγειονομικής  ταφής, τα πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, να βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής  λίστας.

Η Επιτροπή παρατηρεί, επίσης,  ότι, αν και η χώρα μας διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι πολύπλοκες διοικητικές δομές και διαδικασίες προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις και σημεία συμφόρησης, αποτελώντας συχνά το βασικό εμπόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Συνοψίζοντας, τρεις θεωρούνται οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας η χώρα μας:

  • Αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων
  • Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των  προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000
  • Ολοκλήρωση της εφαρμογής της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, με προτεραιότητα στους οικισμούς κατά των οποίων  έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για παράβαση της ενωσικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τ