Σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα στελέχη και το προσωπικό των κατά τόπους αρμοδίων Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) της χώρας και αφορούν στο ακριβές περιεχόμενο και την  έννοια των νέων διατάξεων του νέου νόμου για τα αυθαίρετα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό (ν. 4495/2017),  διεξάγονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο με εισηγητή τον Ανδρέα Παπαπετρόπουλο.

Ειδικότερα, στις 12 και 13 Δεκεμβρίου διεξήχθη το πρώτο σχετικό σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της Forum Training. Στο πρώτο αυτό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δέκα ωρών, αναπτύχθηκαν διεξοδικά από τον εισηγητή οι διατάξεις του νέου νόμου για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.

Με το νόμο αυτό, όπως είναι γνωστό, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο για το δομημένο περιβάλλον, με βασική κατεύθυνση τη σύνθεση καινοτόμου και συνολικού συστήματος κανόνων και αρχών που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και τη συνολική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Ανάμεσα στις πολλές καινοτομίες του νέου νόμου, περιλαμβάνονται η θέσπιση νέων οργάνων και μηχανισμών διαρκούς και συνολικού ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος (Παρατηρητήρια Δόμησης), η ενεργοποίηση του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, η εξασφάλιση περιβαλλοντικού ισοζυγίου, με την ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) και των ΖΥΣ, η εξασφάλιση  και η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και, τέλος, ο εντοπισμός και η κατεδάφιση των νέων, μετά την 28.7.2011, αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών.

Επιχειρείται, επίσης, μέσω των νέων διατάξεων που αφορούν στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, η απλοποίηση της διαδικασίας εκδόσεώς τους, με τη δημιουργία τριών κατηγοριών τρόπου εκδόσεως αδειών. Στόχος είναι η πλήρης αποσύνδεση της αδειοδοτούσας αρχής που παραμένουν οι ΥΔΟΜ από τις διαδικασίες ελέγχου και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς που είναι πλέον τα Τοπικά Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος που συνιστώνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και οι ελεγκτές Δόμησης, ενώ πλέον η υποβολή, ο έλεγχος και η χορήγηση των οικοδομικών αδειών γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας και του θεσμοθετούμενου ηλεκτρονικού συστήματος.

Σημειώνεται ότι το σεμινάριο αυτό παρακολούθησαν  στελέχη των ΥΔΟΜ της Αττικής, των Κυκλάδων και της Φωκίδας. Το Σεμινάριο θα επαναληφθεί στις 18 και 19 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενο  στα στελέχη των  ΥΔΟΜ της Κεντρικής Μακεδονίας.