Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 2244/2017 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ανάκληση συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου ή των ΟΤΑ επαφίεται, από τον νόμο, στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, η οποία δεν υποχρεούται να κινήσει, αν υποβληθεί προς τούτο αίτηση του πρώην ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, τη διαδικασία ανάκλησης της συντελεσμένης απαλλοτριώσεως.

Δεν αποκλείεται, όμως, η υποχρέωση της Διοίκησης να άρει τη συντελεσμένη απαλλοτρίωση, όταν εκδηλώθηκε σαφώς και ανενδοιάστως η βούληση να μην χρησιμοποιηθεί το απαλλοτριωθέν για το σκοπό, για τον οποίο απαλλοτριώθηκε ή για άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, καθώς και όταν, εν όψει του σκοπού που επιδιώχθηκε με την απαλλοτρίωση, παρήλθε μακρό, πέρνα του ευλόγου, χρονικό διάστημα και η Διοίκηση αδράνησε αδικαιολόγητα για την πραγματοποίηση του αρχικού σκοπού δημόσιας ωφέλειας.

Η ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης αποκλείεται, τέλος, στην περίπτωση, κατά την οποία, από τη φύση του ήδη υλοποιηθέντος έργου, δεν αποκλείεται η στο μέλλον χρησιμοποίηση του τμήματος της απαλλοτριωθείσας εκτάσεως, η οποία δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί, για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό  του έργου.