Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 937/2017 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι δεν είναι νόμιμη η έγκριση της ανέγερσης κτιρίου υπεραγοράς , κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ως προς την κάλυψη, τη δόμηση και το ύψος σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως.

Συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στο άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος,  με το  οποίο επιβάλλεται, όπως κρίνεται παγίως, η υποχρέωση προσήκουσας διαμόρφωσης, ανάπτυξης, πολεοδόμησης και επέκτασης των πόλεων και, εν γένει, των οικιστικών περιοχών, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξή τους και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.

Ως εκ τούτου,   υφίσταται ουσιώδης διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών που αναπτύσσονται με βάση οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο και των εκτός σχεδίου περιοχών, εφόσον στις δεύτερες λόγω της φύσης και της έλλειψης πολεοδομικής οργάνωσής τους πρέπει να εξασφαλιστεί η τήρηση των ως άνω συνταγματικών σκοπών, με την θέσπιση αυστηρότερων όρων και περιορισμών δόμησης, προσαρμοσμένων στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής, ή και με την εν όλω ή εν μέρει απαγόρευσή της.

Στην κριθείσα υπόθεση, κρίθηκε ότι δεν υφίσταντο θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή, ούτε θεσμοθετημένος σχεδιασμός στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούσε να επιτραπεί η εγκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων με χρήση υπεραγοράς και μάλιστα με τα αυξημένα, έναντι των οικείων καταστημάτων, πολεοδομικά μεγέθη που εγκρίθηκαν για την συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Συνεπώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακύρωσε την πράξη, με την οποία επιτρεπόταν η υλοποίηση αυξημένων σε σχέση με τα συνήθη πολεοδομικών μεγεθών, για την κατασκευή υπεραγοράς σε περιοχή, όπου δεν προβλέπεται η χρήση αυτή από θεσμοθετημένο χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο.