Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1907/2017 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο καθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας επάγεται την κήρυξη ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων τυχόν ιδιωτικών ακινήτων κειμένων εντός των καθοριζόμενων ορίων και την επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών στη χρήση και εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών, ακόμη και πριν την κατά νόμο συντέλεση της απαλλοτρίωσης με την καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα και των άρθρων 1 και 5 του α. ν. 2344/1940 και 2 του ν. 2971/2001, ο αιγιαλός και η παραλία περιλαμβάνονται στα κοινόχρηστα πράγματα, τα οποία προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Κατά τούτο, η διαχείρισή τους αντιδιαστέλλεται από την διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί άσκηση δημόσιας εξουσίας. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις ίδιες διατάξεις, οι περιλαμβανόμενοι στη χερσαία ζώνη λιμένος χώροι (αιγιαλός και συνεχόμενοι παραλιακοί) αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, προοριζόμενους μόνο για έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και εν γένει τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένος.

Κατά τα κριθέντα από το δικαστήριο, ο καθορισμός ιδιωτικών ακινήτων ως ευρισκόμενων εντός παραλίας συνιστά απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών ακι ως προς τη διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας. Κατά πάγια νομολογία του δικαστηρίου, ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις από την κήρυξη των οποίων παρήλθε άπρακτο ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και εκείνες που αφορούν καθορισμό ιδιωτικών ακινήτων ως ευρισκόμενων εντός παραλίας, εφόσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται χωρίς να πραγματοποιείται η συντέλεσή τους, σύμφωνα με το νόμο, επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο, υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει τα κατά την κρίση του αρμοδίου δικαστηρίου εύλογα όρια, αποτελούν νομικό και οικονομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αντίθετο προς τη συνταγματική προστασία της. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές προκύπτει υποχρέωση της διοίκησης να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση.