Με την υπ’ αριθ. 933/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε παράνομη η αυθαίρετη αλλαγή  χρήσης χώρου εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων σε κέντρο διασκέδασης και προσδιορίσθηκαν οι  συγκεκριμένες προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης .

Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ότι από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ΓΟΚ/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.3 του ν.2831/2000 και του πδ/τος 267/1998 προκύπτει ότι για το χαρακτηρισμό κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και την επιβολή των κατά νόμο προστίμων με έκθεση αυτοψίας εκδιδόμενη κατά τις διατάξεις αυτές αρκεί η διαπίστωση ότι η κατασκευή εκτελέστηκε χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί οικοδομική άδεια ή ότι αυτή εκτελέσθηκε καθ’ υπέρβαση της εκδοθείσης άδειας ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση, ενώ δεν απαιτείται η διαπίστωση ότι πρόκειται για κατασκευή με την οποία παραβιάζονται συγκεκριμένες πολεοδομικές διατάξεις.

Σύμφωνα, πάντα, με τα κριθέντα από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, δεν απαιτείται, ως τύπος για τη νομιμότητα της έκθεσης αυτοψίας, να ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος να μεριμνήσει για την έκδοση της οικείας οικοδομικής άδειας ή την αναθεώρηση της τυχόν υφισταμένης άδειας. Πάντως, δεν αποκλείεται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτηση για την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, με σκοπό την νομιμοποίηση της κατασκευής του, αν δεν παραβιάζονται με αυτήν οι ισχύοντες όροι δόμησης ή περιορισμοί χρήσης ούτε άλλη ουσιαστική πολεοδομική διάταξη. Έγγραφη ειδοποίηση απαιτείται κατ’ εξαίρεση μόνο για κατασκευές, για τη νομιμοποίηση των οποίων απαιτείται αναθεώρηση ισχύουσας οικοδομικής άδειας, εφόσον έχουν τηρηθεί βάσει αυτής τα προβλεπόμενα περιγράμματα και οι συντελεστές δόμησης και όγκου.

Τέλος, το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι η αυθαίρετη μεταβολή της χρήσης ενός χώρου που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια ,  συνεπάγεται αυτομάτως την εφαρμογή των διατάξεων περί αυθαιρέτων, την επιβολή των σχετικών προστίμων, καθώς και την κατεδάφιση των τυχόν εκτελεσθεισών δομικών κατασκευών.