Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 528/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά την δυνατότητα οικοδόμησης του ακινήτου μετά από την άρση της απαλλοτρίωσης ή του ρυμοτομικού βάρους,  έγινε δεκτό ότι η Διοίκηση δεν δεσμεύεται να καταστήσει, άνευ άλλου, το ακίνητο οικοδομήσιμο.  Αντιθέτως, οφείλει να εξετάσει αν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμηση του ακινήτου, όπως όταν πρόκειται για ακίνητο με δασικό χαρακτήρα, εντός αιγιαλού ή σε ζώνη προστασίας ρέματος.

Περαιτέρω, η Διοίκηση θα πρέπει να συνεκτιμήσει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου, όπως και τα χαρακτηριστικά και το νομοθετικό καθεστώς του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής στην οποία αυτό εντάσσεται, ενώ, τέλος, θα πρέπει να εκτιμήσει τις πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής, όπως είναι η ανάγκη δημιουργίας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Επιπροσθέτως,  κατά την κρίση του δικαστηρίου, η κρίση περί αδυναμίας αποζημίωσης των θιγόμενων ιδιοκτητών για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, η οποία συνεπάγεται κατ’ αρχήν απαγόρευση της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, πρέπει να είναι νομίμως και ειδικώς αιτιολογημένη.

Τέλος, όταν η αρμοδιότητα τροποποίησης του σχεδίου ανήκει στα όργανα της κρατικής Διοίκησης, οι προαναφερθείσες κρίσεις και, ιδίως, η κρίση για το πολεοδομικώς αναγκαίο ή μη της διατήρησης του κοινόχρηστου ή του κοινωφελούς χώρου, πρέπει να εκφέρονται και από τα όργανα αυτά.