Δημοσιεύθηκε πρόσφατα το υπ’ αριθ. 37/2018  Πρακτικό Επεξεργασίας  του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με αντικείμενο την επεξεργασία του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των νέων χρήσεων γης, που επιτρέπονται πλέον κατά τον ρυθμιστικό  – πολεοδομικό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, και ενόψει του συστήματος χωρικού σχεδιασμού που καθιερώνεται με τον   ν.4447/2016, της εξέλιξης της τεχνολογίας και των σύγχρονων αναγκών της οικονομίας, έγινε δεκτό ότι νομίμως προβλέπονται πρόσθετες κατηγορίες γενικών και ειδικών χρήσεων γης, σε σχέση με τις νυν ισχύουσες που προβλέπονταν  από το από 06.03.1987 Π.Δ.

Με το νέο σχέδιο προεδρικού διατάγματος καθορίζονται 13 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, ήτοι αμιγής κατοικία,  γενική κατοικία, πολεοδομικό κέντρο – κεντρικές λειτουργίες πόλης – τοπικό κέντρο συνοικίας – γειτονιάς, τουρισμός – αναψυχή, κοινωφελείς λειτουργίες, ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο, παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης, χονδρεμπόριο, τεχνόπολις – τεχνολογικό πάρκο, παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης, εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας, ειδικές χρήσεις, αγροτική χρήση.

Περαιτέρω, καθορίζονται 47 ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης, σύμφωνα με την ειδική χωρική τους λειτουργία, ορισμένες από τις οποίες διαιρούνται περαιτέρω σε υποκατηγορίες. Στη συνέχεια, απαριθμούνται και εξειδικεύονται τόσο το περιεχόμενο κάθε μίας εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης  όσο και οι ειδικές χρήσεις που επιτρέπονται, ανάλογα με το χαρακτήρα της περιοχής. Στο ίδιο διάταγμα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης, ενώ καθορίζονται οι επιτρεπόμενες, μέχρι την έγκριση των οικείων πολεοδομικών σχεδίων (Τοπικά Χωρικά Σχέδια, πρώην ΓΠΣ), χρήσεις γης σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.

Όπως γίνεται φανερό και όπως χαρακτηριστικά μνημονεύεται στην προαναφερθέν Πρακτικό του Ε’ τμήματος, με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται συνολικά το θέμα των χρήσεων γης του πολεοδομικού σχεδιασμού στις περιοχές ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ήδη Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, καθόσον οι χρήσεις γης αποτελούν ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να θεσπίζονται με ενιαία κριτήρια και ύστερα από συνεκτίμηση όλων των πολεοδομικών και λοιπών  δεδομένων και αναγκών.

Εξαιρούνται, ωστόσο, του πεδίου εφαρμογής του ανωτέρω διατάγματος τα ειδικά χωρικά σχέδια που αναφέρονται στην παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, ήτοι ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ,  ΕΣΧΑΔΑ, καθώς προβλέπεται για τις περιοχές που διέπονται από αυτά τα σχέδια ειδικός τρόπος οργάνωσης.

Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι με το εν λόγω σχέδιο διατάγματος δεν ρυθμίζεται η  οργάνωση του χώρου από την άποψη του χωροταξικού (στρατηγικού)  σχεδιασμού, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν επιβάλλεται από την οικεία εξουσιοδοτική διάταξη.