Πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε από  τη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Πρόκειται για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο των συζητήσεων και της ψήφισης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει ως στόχο την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό”.

Το κύριο ζήτημα που απασχόλησε τις επιτροπές της Βουλής κατά τη συζήτηση του εν λόγω σχεδίου νόμου είναι το κατά πόσον ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις θαλάσσιες περιοχές είναι ανεξάρτητος από αυτόν της παράκτιας ζώνης ή θα πρέπει να τη συμπεριλάβει, όπως προτείνει το σχέδιο νόμου. Κατά τη γνώμη ορισμένων παραγωγικών φορέων, ένας τέτοιος κοινός σχεδιασμός για τη θάλασσα και τον αιγιαλό ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα, καθώς το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πιθανό να επηρεάσει τον ήδη υπάρχοντα χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, ορίζοντας χρήσεις διαφορετικές από εκείνες που αυτός προβλέπει.

Στον αντίποδα των προαναφερομένων,  βρίσκονται τα όσα υποστηρίζονται από επιστήμονες και οικολογικές οργανώσεις σχετικά με την ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης του παράκτιου χώρου έτσι ώστε να διατηρείται η συνεκτική σχέση μεταξύ θάλασσας και ξηράς.

Σημαντικό είναι, πάντως, πως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη θέσπιση και στη χώρα μας θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς αυτό αφορά στην ορθολογική χωρική ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι εξορύξεις, η υδατοκαλλιέργεια και ο τουρισμός, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και της  ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρόκειται να εκπονηθούν ανά ενότητες – υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου, που δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τα διοικητικά όρια των Περιφερειών, ενώ στην ιεραρχία του σχεδιασμού θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα Περιφερειακά Σχέδια (σε κατώτερο, δηλαδή, ιεραρχικά επίπεδο από τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια).