Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 1433/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία παραπέμφθηκε η τελική κρίση της υποθέσεως  στην επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος, λόγω της σημασίας των τιθέμενων ζητημάτων, εκετάστηκε το ζήτημα της χωροθέτησης μονάδας παραγωγής βιοαερίου μέσω μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων και γεωργικής βιομάζας, η οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, σε περιοχή που αποτελεί γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Συγκεκριμένα, όπως έχει κριθεί, το Κράτος υποχρεούται, κατά την εκπόνηση των χωροταξικών σχεδίων, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία για τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, οι άριστοι δυνατοί όροι διαβίωσης του πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Επιπλέον, φυσικό περιβάλλον, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος αποτελεί και η γεωργική γη, και δη η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείριση είναι ουσιώδης όρος της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς αποτελεί την αναντικατάστατη βάση του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος.

Ως εκ τούτου, γίνεται δεκτό, πως κατά την άσκηση από το Κράτος της χωροταξικής πολιτικής και της οικιστικής ανάπτυξης, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που απορρέουν από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτείται να προστατεύεται και να διατηρείται η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, η διαφύλαξη της οποίας εξυπηρετεί και αναπτυξιακούς στόχους.

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω, το Δικαστήριο καταλήγει πως το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο, το οποίο λαμβάνει ειδική μέριμνα για την διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ορίζει πως η κατ’ εξαίρεση απόδοσή της σε άλλες χρήσεις πρέπει να γίνεται με φειδώ και κατόπιν στάθμισης κόστους – οφέλους σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Κατά τούτο, μπορεί να επιτρέπεται από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, μόνο εφόσον οι μονάδες αυτές είναι μικρές, χαμηλής όχλησης και χρησιμοποιούν πρώτη ύλη προερχόμενη από γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής εγκατάστασής τους, συμβατές με το χαρακτήρα της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.