Με το  Προεδρικό Διάταγμα  (ΦΕΚ Α΄ 114/18) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),  καθορίζονται νέες χρήσεις γης  και επιτυγχάνεται η προσαρμογή των προβλέψεων του προηγούμενου Π.Δ. του 1987 στη σύγχρονη πραγματικότητα, αφού προβλέπονται πλέον και νέες κατηγορίες χρήσεων γης, που έχουν προκύψει στο μεταξύ τους διάστημα.

Το νέο πλαίσιο χρήσεων γης περιλαμβάνει 13 γενικές κατηγορίες . Αυτές είναι οι εξής: αμιγής κατοικία,  γενική κατοικία, πολεοδομικό κέντρο, τουρισμός – αναψυχή, κοινωφελείς λειτουργίες, ελεύθεροι χώροι, παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης, χονδρεμπόριο, τεχνολογικό πάρκο, παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης, υποδομές κοινής ωφελείας, ειδικές χρήσεις και αγροτική χρήση. Οι γενικές αυτές κατηγορίες εξειδικεύονται σε 47 ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων και τις υποδιαιρέσεις τους.

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει το νέο π.δ. στις περιοχές αμιγούς κατοικίας, στις οποίες επιτρέπονται, πλέον, καταστήματα έως 150 τ.μ., μικρά καταλύματα έως 30 κλίνες, φούρνους εώς 150 τ.μ., ενώ στην περίπτωση που ένα τμήμα τους καθοριστεί ως “τοπικό κέντρο συνοικίας – γειτονιάς” επιτρέπονται σε αυτό εγκαταστάσεις και καταστήματα, έως και σημαντικά περισσότερων τετραγωνικών μέτρων ή ακόμα και χωρίς περιορισμό τετραγωνικών μέτρων.

Ακόμα, προβλέπεται πως η απαγόρευση σε κάποιες χρήσεις γης ή ο περιορισμός τους υπό όρους μπορεί να γίνει με εντελώς σημειακό τρόπο, ακόμα και σε τμήμα οικοδομικού τετραγώνου ή σε ορόφους κτιρίων.

Επιπλέον, σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων επιτρέπεται η χρήση της μόνιμης κατοικίας τους για την άσκηση του επαγγέλματός τους, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό του κτιρίου.

Βέβαια, τον πρώτο λόγο σε όλα τα παραπάνω έχουν οι οικείοι Δήμοι, καθώς εκείνοι θα μπορούν να καθορίσουν “πού επιτρέπεται τι” στα γενικά πολεοδομικά τους σχέδια. Με αυτό τον τρόπο, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων σε κάθε Δήμο, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, καθώς σημειώνεται πως οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας μέχρι σήμερα παραμένουν χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, παρά τη ρητή περί του αντιθέτου συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 παρ/ 2 του Συντάγματος.