Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισής του τείνει το χρόνιο πρόβλημα της καθυστέρησης κατεδαφίσεως αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών, που έχουν κριθεί αμετάκλητα κατεδαφιστέα. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος με ρυθμίσεις που εμπίπτουν στο σχέδιο νόμου « Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής  Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», επιδιώκει την άμεση κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Σε ενημερωτικό, μάλιστα, σημείωμά του αναφέρει ότι ως καταληκτική ημερομηνία νομιμοποίησης  ή εκούσιας κατεδάφισης  ορίζεται η 9η  Νοεμβρίου του 2019, όπως άλλωστε προκύπτει κι από τον ν.4495/17. Με την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, όσα αυθαίρετα εντοπίζονται από τους αρμόδιους ελεγκτές και για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους, θα κατεδαφίζονται άμεσα.

Παράλληλα, βέβαια, κρίνεται απαραίτητο να διαπιστωθεί από το Υπουργείο αφενός ,μεν, ποια αυθαίρετα δεν έχουν νομιμοποιηθεί, αφετέρου ,δε, ποια έχουν κακώς δηλωθεί( π.χ αυθαίρετα οι ιδιοκτήτες των οποίων τα παρουσιάζουν ως νομιμοποιηθέντα, ενώ βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις), προκειμένου τα τελευταία να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις. Είναι σαφές, ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, ώστε να προβούν στις απαραίτητες πολεοδομικές ενέργειες για την άρση των παρανομιών τους, καθώς και στην επίσπευση των κατεδαφίσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα παρατείνονται για χρόνια.