Στην αναπομπή υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα κρίση, προέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ), κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως,  η οποία έγινε δεκτή από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενο στο άρθρο 12 του ν. 2971/2001, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη πράξη, ήτοι το υπ’ αριθμ. 3/11.10.2017 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, στερείτο σαφούς, ειδικής και εμπεριστατωμένης  αιτιολογίας.

Πράγματι, όπως προκύπτει από το ως άνω νομοθέτημα, αν η Επιτροπή του άρθρου 3 διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης της ακτής.

Περαιτέρω, αν κρίνεται ότι από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό κτήμα, μπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει με δαπάνη του μπροστά στην ιδιοκτησία του, και με την επίβλεψη μηχανικού, που έχει από το νόμο σχετικό δικαίωμα, τα ανωτέρω προστατευτικά έργα, δυνάμει εγκεκριμένης  από την αρμόδια  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μελέτης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αιτούντες  ζήτησαν με την από 1.8.2017 αίτησή τους, τη διενέργεια από την Επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 αυτοψίας, προκειμένου να εξακριβωθούν αφενός η διάβρωση της ακτής και αφετέρου οι προκληθείσες κατακρημνίσεις, ώστε να προβούν, ακολούθως, οι ίδιοι στις προαναφερθείσες νόμιμες ενέργειες. Ωστόσο, και παρά την προσκομισθείσα ενώπιόν της έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η ροαναφερθείσα Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι  δεν υφίσταται διάβρωση από τη θάλασσα, η οποία να απειλεί το  ακίνητο των αιτούντων.

Το δικαστήριο έκρινε  ότι η αρμόδια Επιτροπή του ν. 2971/2001  ουδέποτε συνεκτίμησε την προαναφερθείσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης  και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη πράξη της στερείτο της προσήκουσας, ειδικής και εμπεριστατωμένης,  αιτιολογίας που επιβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τον ΚΔΔ και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.

Για τον λόγο αυτόν, το ΣτΕ  έκρινε, τελικά,  ως μη νόμιμη τη διαπίστωση της μη διάβρωσης στην εν λόγω ακτή, ακυρώνοντας  το υπ’ αριθ. 3/11.10.2017 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001.