Πενταετής παράταση ρύθμισης των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων δόθηκε  από το ΥΠΕΝ με νέα ρύθμιση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η νέα αυτή ρύθμιση αφορά στο σύνολο των αυθαιρέτων, με εξαίρεση ,αφενός  τα κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια και αφετέρου  τα κτίρια στα οποία έχουν συντελεστεί ουσιώδεις αυθαιρεσίες και υπερβάσεις, οι λεγόμενες “μεγάλες αυθαιρεσίες”. Στις δυο προαναφερθείσες περιπτώσεις, η προθεσμία υπαγωγής λήγει αυτομάτως  με τη συμπλήρωση του επόμενου εξαμήνου από τη δημοσίευση της προαναφερθείσας ρύθμισης.

Ειδικότερα, πρόκειται για μία ακόμα τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και, συγκεκριμένα,  του ν. 4495/2017. Ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα έχουν τη δυνατότητα να “νομιμοποιήσουν” τις αυθαίρετες κατασκευές τους μέχρι και τα τέλη του 2025. Ωστόσο, η οποιαδήποτε καθυστέρηση υπαγωγής συνεπάγεται και την ταυτόχρονη επαύξηση του προστίμου νομιμοποίησης σε ποσοστό 20% για τακτοποιήσεις μετά τον Ιούλιο του 2020 και επιπλέον αύξηση 5% ανά έτος.

Όπως συνάγεται ρητά και από την αιτιολογική έκθεση της νέας αυτής ρύθμισης, η χορήγηση της προαναφερθείσας παράτασης διαμορφώνει τα οριστικά χρονικά όρια εντός των οποίων θα ολοκληρωθεί η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, όμως, μέσω της αύξησης του επιβαλλόμενου προστίμου ανά έτος καθυστέρησης, καθίσταται σαφής και η ανάγκη άμεσης διευθέτησης των πολεοδομικών παραβάσεων στη χώρα.

Περαιτέρω, επαναφέρεται ο θεσμός  της “ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου”,  ο οποίος είχε αρχικά θεσπιστεί με τον ν. 3843/ 2010, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει ποτέ ενεργοποιηθεί και εφαρμοστεί . Μέσω του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου, αποτρέπεται η αυθαίρετη δόμηση, δεδομένου ότι πλέον κάθε μεταβίβαση, αλλά και “νομιμοποίηση” αυθαιρέτου,  θα συντελείται οριστικά με την ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, η οποία και θα ελέγχεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Σε κάθε περίπτωση,  σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από το ΤΕΕ  οι δηλώσεις αυθαιρέτων δυνάμει των τριών τελευταίων ρυθμίσεων, έχουν πλέον ξεπεράσει το 1,3 εκατομμύριο με τα έσοδα που έχουν συνολικά εισπραχθεί να ανέρχονται στο ποσό των 2.469.091.357 ευρώ

Εντούτοις, ποσοστό μεγαλύτερο του 60% παραμένουν ανολοκλήρωτες,  με την πληρωμή του σχετικού παραβόλου να εκκρεμεί, γεγονός που καθιστά τη λήψη περαιτέρω μέτρων, απαραίτητη για την προώθηση ενός πολύ αποτελεσματικότερου συστήματος  χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα μας.