Η έννοια της “κυκλικής οικονομίας” καταλαμβάνει όλο και περισσότερο μέρος στην αγορά, προκειμένου αυτή να ενισχυθεί με ένα πρόσημο, περισσότερο “πράσινο”. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η μετάβαση προς το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, σε βιώσιμη βάση.

Στη βάση της αναγνώρισης της αναγκαιότητας της μετάβασης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει την προώθηση ενός σχεδίου δράσης, με πλήθος μέτρων, για την επόμενη διετία. Τα βασικά μέτρα του σχεδίου δράσης αυτού, συνοψίζονται ως εξής:

  • δημιουργία συσκευασιών προϊόντων, που θα είναι ανακυκλώσιμες ή / και επαναχρησιμοποιήσιμες, στο σύνολό τους, έως το 2030. Η δημιουργία τέτοιων συσκευασιών θα βασίζεται σε υποχρεωτικές προδιαγραφές, με έμφαση στη βελτίωση του σχεδιασμού τους,
  • αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού στα νέα προϊόντα, με παράλληλη θέσπιση προδιαγραφών για τη χρήση ανακυκλώσιμων πρώτων υλικών στις συσκευασίες, στην κατασκευή και στην αυτοκινητοβιομηχανία και με ταυτόχρονο περιορισμό των μικροπλαστικών,
  • επέκταση του οικολογικού σήματος από τις ηλεκτρονικές συσκευές σε περισσότερα προϊόντα, για την πιστοποίηση της συμβατότητάς τους με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
  • επέκταση της διάρκειας ζωής των ηλεκτρονικών προϊόντων, μέσω της επιδιόρθωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της αναβάθμισης του λογισμικού τους, αλλά και της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος για την επιστροφή τους,
  • δημιουργία μιας νέας αγοράς για “βιώσιμα” υφάσματα και θέσπιση υποχρέωσης χωριστής διαλογή τους από τα ρεύματα αποβλήτων και επανάχρησής τους,
  • θέσπιση νέας στρατηγικής για ένα βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, ώστε να προάγονται οι αρχές της κυκλικής οικονομίας σε όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων,
  • καθιέρωση στόχων για τη μείωση της σπατάλης τροφών, σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφής, από την παραγωγή έως την κατανάλωση,
  • πρόβλεψη νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις μπαταρίες, με στόχο την αύξηση του ποσοστού συλλογής και ανακύκλωσης και ανάκτησης των πολύτιμων υλικών που περιέχουν.

Τα προβλεπόμενα μέτρα κατανέμονται, ως προς το χρόνο θέσπισης και εφαρμογής τους, μέσα στην επόμενη διετία, με τα πρώτα εξ αυτών να τοποθετούνται μέσα στο τρέχον έτος. Η εφαρμογή τους δε, έχει σημαντικό ενδιαφέρον όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, καθώς θα καταστεί απαραίτητη η αναθεώρηση Οδηγιών, που έχουν εκδοθεί και ενσωματωθεί και στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο. Εξίσου σημαντική είναι, όμως, η εφαρμογή των μέτρων αυτών και για τους ίδιους τους πολίτες, καθώς στο προωθούμενο σχέδιο δράσης, ο πολίτης – καταναλωτής καταλαμβάνει σημαντικό ρόλο, με στόχο τη σαφή και ακριβή πληροφόρησή του, κατά την αγορά ενός προϊόντος, για την κατασκευή και τον κύκλο ζωής του.