Διευκρινίζεται ότι, το καθεστώς υπολειτουργίας, στο οποίο έχουν τεθεί τα Δικαστήρια και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των μέτρων, που έχουν ληφθεί, για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου ιού, δεν επηρεάζει τις Γραμματείες και τα Πρωτόκολλα αυτών. Συγκεκριμένα, τόσο οι Γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών δικαστηρίων, όσο και οι υπηρεσίες της Διοίκησης, των Υπουργείων, των Δήμων και όλων των άλλων ΝΠΔΔ, λειτουργούν και παραμένουν προσβάσιμες, δεχόμενες όλα τα δικόγραφα και όλα τα αιτήματα, ηλεκτρονικά ή μέσω του προσωπικού ασφαλείας τους. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να είναι απόλυτα δυνατή και εφικτή η σύνταξη και κατάθεση τόσο δικογράφων, ενώπιον των Δικαστηρίων, όσο και αιτημάτων, αιτήσεων θεραπείας και προσφυγών προς τη Διοίκηση.