Στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα  μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Φ.Ε.Κ./Α’ 75/ 30.3.2020), περιλαμβάνονται διατάξεις για την παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 54 της ανωτέρω πράξης νομοθετικού περιεχομένου:

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ. / Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Φ.Ε.Κ./Δ’ 795), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)». Πρόκειται, δηλαδή, για παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών έως την  31η Δεκεμβρίου 2020,  για τις περιπτώσεις που έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου.
  2. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.  4014/2011 (Α΄  209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013». Πρόκειται δηλαδή για παράταση που δίνεται έως τις 08 Αυγούστου 2020, αντί για την αρχική που όριζε καταληκτική ημερομηνία την 08.05.2020, για την  ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για δηλώσεις υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013.
  3. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών». Πρόκειται δηλαδή για παράταση 6 μηνών, της αρχικής προθεσμίας των 12 μηνών, για την υποβολή των δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης του άρθρου 99 του ν. 4495/2017.
  4. Το διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, που θα έληγαν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
  5. Οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 που θα έληγαν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
  6. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 (το οποίο αφορά τις κυρώσεις αυθαιρέτων μετά την 28η.07.2011 και την αυτόβουλη πραγματοποίηση κατεδάφισης- αποκατάσταση της αυθαιρεσίας από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας) και η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου (το οποίο αφορά τις πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του αρθρου 81) αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020. Συνεπώς, αν ο υπόχρεος συμμορφωθεί με τις πολεοδομικές διατάξεις και αποκαταστήσει την πολεοδομική παράβαση με την απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, ή εκδώσει την προβλεπόμενη οικοδομική άδεια όπου επιτρέπεται, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η οποία αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2020 ως αναφέρεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των διακοσίων ευρώ.