Μεγάλη αύξηση της κατάληψης από τουριστικές εκμεταλλεύσεις και μείωση του ελεύθερου χώρου στο αιγιαλό,  αλλά και πλήθος αλλαγών στην πολεοδομική και δασική νομοθεσία περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό, που κατατέθηκε στη Βουλή, με τίτλο «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Ειδικότερα, οι βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού προβλέπουν:

Αιγιαλός

Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 2971/2001 σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία στα εξής  σημεία:

-Αυξάνεται κατά διακόσια 200 τετραγωνικά μέτρα (από 300 τ.μ που ισχύει σε 500 τ.μ) το ανώτατο όριο σε εμβαδόν κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού.

-Μειώνεται κατά 10% (από 60% σε 50%) το ελάχιστο ποσοστό της έκτασης του αιγιαλού που πρέπει να παραμένει ελεύθερη, μη υπολογιζομένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης.

Δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα, ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

-Επιτρέπεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α” βαθμού για την τοποθέτηση επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος και μέγιστου εμβαδού 10 τ.μ. ειδικών κατασκευών, οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενημερωτικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων στη θάλασσα.

-Καθορίζεται επακριβώς σε ποσοστό 5% επί του ανταλλάγματος της παραχώρησης έκτασης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς.

-Περιορίζεται σε ένα  έτος από πέντε που ισχύει, το χρονικό διάστημα αποκλεισμού των οριζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του πυθμένα θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

Πολεοδομικές αλλαγές

Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 29 του ν.2545/1997 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας που διέπει τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) στα εξής κατά βάση σημεία:

-Επιτρέπονται, με κ.υ.α., μετά την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, τροποποιήσεις της οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α. υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβολή της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το 15%, αντί του 10% που ισχύει σήμερα, της αρχικώς οριοθετούμενης έκτασης.

-Προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης και χαρακτηρισμού αυτών στη συνέχεια ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α.

-Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και για την εξαγορά και ενσωμάτωση οδών, που δεν εξυπηρετούν το κοινό ή τρίτους, στις εκτάσεις ΠΟΤΑ. Ειδικότερα, για μεγάλες σε έκταση επενδύσεις (οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής σε εκτός σχεδίου περιοχές), οι οποίες διαπερνώνται ή να διατρέχονται από οδικά δίκτυα, για τον υπολογισμό των μεγεθών δόμησης (συντελεστές δόμησης, ποσοστό κάλυψης, πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα) η έκταση του ακινήτου θα νοείται ως ενιαίο σύνολο, ενώ οι οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις θα φορούν το σύνολο της έκτασης.

-Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

-Καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condohotels) κ.λπ.

-Προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού, με το π.δ. χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Τ.Α., ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

Λιμενικές εγκαταστάσεις

Με επιμέρους διατάξεις του νέου νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

-Διευρύνονται τα όρια της χερσαίας ζώνης των μαρινών  από 50.000 σε 80.000 τ.μ. Παράλληλα δύναται ο Υπουργός Τουρισμού να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία:

-Ανεύρεσης φορέα διαχείρισης σε χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσής τους.

-Ανάδειξης φορέα που θα αναλάβει τη χρήση και εκμετάλλευση της συγκεκριμένης ζώνης αγκυροβολιού ή του συγκεκριμένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, σε περίπτωση ανάκλησης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης ζώνης αγκυροβολιού ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών.

-Προβλέπεται ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασμού» για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, με τις τοποθετήσεις εκπροσώπων 28 συνολικά φορέων (Επαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης κ.α.) που υποδείχθηκαν από τα κόμματα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, με την κατ΄άρθρο συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου.