Με την από 24 Μαΐου 2021 απορριπτική απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απέρριψε την αίτηση της εταιρείας Eunice (EEG) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Aigaion Project, το οποίο απεβλεπε στην εγκατάσταση 106 ανεμογεννητριών σε 14 νησίδες του Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.

Πρόκειται για μία απόφαση, με την οποία επιχειρείται να τερματιστεί οριστικά  ένα σύνθετο έργο, το οποίο την τελευταία τριετία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις  τόσο από περιβαλλοντικούς επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις  όσο και από την κοινωνία των πολιτών.

Συγκεκριμένα, η απορριπτική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτή αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, στηρίχθηκε σε τρία βασικά σημεία:

α) Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσων όσο και η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, ως γνωμοδοτούντες φορείς σχετικά με την αδειοδότηση του έργου, ήδη από το 2019 και το 2020, είχαν γνωμοδοτήσει αρνητικά, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου, παρουσίαζε, σύμφωνα πάντα με τη Διοίκηση, κρίσιμες ελλείψεις, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν επέτρεπαν την ορθή εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και οδηγούσαν, ενδεχομένως, σε έλλειψη κατανόησης της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου των επίδικων περιοχών.

β) Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εκπονήθηκε για το έργο δεν είχε άμεση συσχέτιση με την διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται, με πλήρη και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά δεδομένα, το γεγονός  ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές, μη αναστρέψιμες, επιπτώσεις στην ακεραιότητα των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), δηλαδή των σημαντικών περιβαλλοντικά  περιοχών του Δικτύου “Natura 2000”.

γ) Κρίθηκε, τέλος, ότι η ΜΠΕ δεν διέθετε επαρκή και τεκμηριωμένη «έρευνα πεδίου», μέσω της οποίας θα επιτρεπόταν μία τεκμηριωμένη, πλήρης και επαρκής εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου τόσο κατά τη φάση της κατασκευής  όσο και, ιδίως,  κατά τη φάση της λειτουργίας αυτού.

Το σκεπτικό αυτό   επιδέχεται, πάντως, αμφισβήτησης και  είναι πολύ πιθανό ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα τεθεί στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο και θα κληθεί να αποφανθεί αμετάκλητα για τη νομιμότητά της.