Ο ν. 4262/2014 συνιστά σήμερα το θεσμικό πλαίσιο , δυνάμει του οποίου αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. Στόχος του νόμου αυτού, σε συνέχεια των σχετικών συστάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι η υιοθέτηση της αρχής “πρώτα η αδειοδότησης, μετά ο έλεγχος”. Υπενθυμίζεται ότι η αρχή αυτή υιοθετήθηκε αρχικά στον νόμο 4030/2012, με βάση τον οποίο...