Ζητήματα που δεν αντιμετωπίσθηκαν από ΣΜΠΕ κατά τη διαδικασία καταρτίσεώς της και αναδεικνύονται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαβούλευσης, νομίμως αντιμετωπίζονται από την εκάστοτε ΣΜΠΕ, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της αλλά και κατά το στάδιο της έγκρισής της, όπως έκρινε, με την υπ’ αριθμό 3874/2014 απόφασή της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ανωτέρω...