Δεν προβλέπεται η αυτοδίκαιη ανάκληση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, η οποία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με την υπ’ αριθμό 1154/2014 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση, όμως, που η ρυμοτομική αυτή απαλλοτρίωση διατηρείται χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί για μεγάλο χρονικό...