Εγκρίθηκε, δυνάμει του από 12.6.2012 π.δ (Α΄ 229), ο Κατάλογος των Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων που θεωρήθηκε με την 160856/14.6.2011 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Εντός των ορίων των μικρών νησιωτικών υγροτόπων, όπως αυτοί εμφαίνονται στους χάρτες του άρθρου 1, καθορίζονται όροι και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξή τους. Συγκεκριμένα, επιτρέπονται δραστηριότητες που...