Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ ( 1161/2013), η αρμοδιότητα της περ. 45 του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 , αν και αναφέρεται κατά τη γραμματική της διατύπωση στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, παραπέμπει κατά τον σκοπό του νόμου στο άρθρο 280 του ν. 3852/2010 και αφορά την αρμοδιότητα  της οικείας Αποκεντρωμένης...