Με τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ στο ν. 4014/2011 για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων ορίσθηκε ότι, εφόσον σε μία ΖΟΕ επιτρέπεται να εγκατασταθούν βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, μπορούν να εγκατασταθούν και άλλες “αναλόγου μορφής και όχλησης” εγκαταστάσεις που δεν προβλέπονται από τις καθορισμένς με την ΖΟΕ χρήσεις γης. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται ποιές μπορεί να είναι αυτές...