Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, είχε ενταχθεί, ήδη από το 2018, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο» , το έργο «∆ιαµόρφωση Λιµένος στις Καµάρες ν. Σίφνου», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το έργο αυτό, είχε συμπεριληφθεί στον γενικότερο σχεδιασµό της Περιφέρειας, για την περαιτέρω βελτίωση των λιµενικών εγκαταστάσεων, µε στόχο την άρση της αποµόνωσης των...