Μόνος αρμόδιος για τον καθορισμό των χώρων, στους οποίους θα εναποτίθενται λύματα είναι ο οικείος Νομάρχης, ενώ τα Δημοτικά Συμβούλια των ενδιαφερομένων Δήμων δεν έχουν καμία αποφασιστική αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 746/2014 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την ίδια απόφαση κρίθηκε, ακόμη, ότι, στην περίπτωση, που η διάθεση λυμάτων ή...