Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,  το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ – άρθρο 19 παρ. 1 της ΣΕΕ) έκρινε ότι το Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού, που θεσπίσθηκε το 2011, έπρεπε να συνοδεύεται από προηγούμενη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφεξής ΣΜΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, η οποία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο....