Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 922/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αυτοδικαίως επερχόμενη άρση απαλλοτρίωσης, λόγω μη συντελέσεώς της εντός 1,5 έτους από τη δημοσίευση της απόφασης, περί προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης ή, σε περίπτωση απ’ ευθείας αιτήσεως για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, θεωρείται μη γενομένη,...